PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Eenmanszaak Jevi-Tech en alle daaraan gelieerde ondernemingen, gevestigd te (9051 ND) Stiens, aan de Lotusstrjitte 51. In deze verklaring zetten wij, Jevi-Tech, uiteen welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen, voor welke doeleinden wij de persoonlijke gegevens gebruiken en aan wie persoonlijke gegevens door ons worden bekendgemaakt.
Wij respecteren de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt als vertrouwelijk wordt behandeld. Wij streven ernaar de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring, zullen wij u actief informeren over deze wijzigingen.

1. Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens om producten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in art. 6 van de AVG:
– wettelijke verplichting;
– uitvoering van een overeenkomst;
– verkregen toestemming van betrokkene(n).
Wij verzamelen gegevens op grond van de overeenkomst tussen u en Jevi-Tech. Wij verwerken alleen gegevens die u zelf via de website of per e-mail aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website. Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, verzamelen wij uw naam en e-mailadres om dit contact voort te kunnen zetten. Om de door u bestelde producten aan u te verzenden, vragen wij u ons uw NAW-gegevens te verstrekken. De gegevens die u aan ons hebt verstrekt, slaan wij op in onze beveiligde server.

2. Rechten van betrokkene(n)
Onder de AVG hebt u als betrokkene(n) het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jevi-Tech. Ook hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bert.visser@jevi-tech.nl. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

3. Verstrekking van gegevens aan derden
De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig aan derden indien Jevi-Tech gebruik maakt van de diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners. Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

5. Google Analytics
Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden door ons niet aan derden verkocht. Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website van op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

7. Contact
Indien u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, met als onderwerp ´Verzoek privacyverklaring’.
Jevi-Tech
Lotusstrjitte 51
9051 ND Stiens
Nederland
Telefoon: 0627446422
E-mail: bert.visser@jevi-tech.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04 februari 2021